My Cart

Voorwaarden & Privacy

Algemeen

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website en alle verkoop omstandigheden ter plaatse aan onze kassa van VZW ICE SKATING POSEIDON, maatschappelijke zetel te Dapperenlaan 4, 1200 Brussel, ondernemingsnummer 0425422796, vrijgesteld van BTW, hierna ICE SKATING POSEIDON genoemd.

Onze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing bij het plaatsen van een reservatie of de aankoop van tickets, of het reserveren van events (bv ijshockey, verjaardagsfeestjes of andere). Iedere bestelling via onze website houdt een betalingsverplichting in. Onze website werd door ICE SKATING POSEIDON gecreëerd in samenwerking met het bedrijf nuvoleo BV en wordt door ice skating Poseidon onderhouden. Onze klanten mogen alle beschikbare informatie gratis bekijken en kosteloos afdrukken voor eigen gebruik, maar echter nooit voor commerciële doelen.

De voertaal voor alle bestellingen of reservaties is Nederlands en Frans. Indien gewenst kan de klant zich steeds wenden tot ICE SKATING POSEIDON via info@skate-poseidon.be.
Door het plaatsen van een bestelling of reservatie verklaard de klant zich handel bekwaam.

Wij raden minderjarigen aan om zich steeds te laten bijstaan door een meerderjarige of hun wettelijke voogd. Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden zonder enige voorafgaande verwittiging, ten alle tijden, te wijzigen of aan te passen aan gewijzigde omstandigheden of wettelijke bepalingen. Indien een onderdeel of meerdere onderdelen van deze voorwaarden niet in orde zouden zijn met de huidige wetgeving blijven alle andere onderdelen die niet onder deze wetgeving vallen, wel van toepassing. Voor alles wat niet binnen deze algemene voorwaarden valt, is enkel het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Ongevallen, schadeverzekering

Onze activiteiten hebben een sportief karakter en deelname aan onze activiteiten gebeurd altijd op eigen risico. De klant bepaalt altijd zelf of hij/zij deelneemt aan de activiteiten. Ice skating Poseidon doet al het mogelijk om voor een zo veilig mogelijke omgeving te zorgen. Ice skating Poseidon is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan eigendommen of schade aan personen (deelnemers of derden). Ice skating Poseidon beschikt over een verzekering BA voor het geval Ice skating Poseidon door nalatigheid aansprakelijk gesteld wordt voor eventueel geleden schade aan goederen of personen. Eventuele blessures ten gevolge van je deelname worden gedekt via je normale mutualiteit en voor eventuele schade aan goederen of personen ben je beschermd via je ‘familiale’ verzekering.

Tarieven

Individuele tarieven:

Individuele tickets zijn enkel geldig op de dag van aankoop, en enkel tijdens de publieke schaatsbeurt waarvoor deze aangekocht werden.
Het is niet mogelijk om tijdens een schaatsbeurt de ijsbaan te verlaten.
Bij aankoop van toegangsbewijzen die dus een plaats reserveren voor een specifieke schaatsbeurt of ijshuur, beschikt de klant niet over een herroepingsrecht. Elke aankoop is enkel geldig op de door de klant gekozen datum en tijdstip. Inruilen of omwisselen naar een ander moment zijn niet mogelijk.

Groepstarieven:

Alle groepstarieven zijn enkel geldig na reservatie (verplichte reservatie voor groepen vanaf 20 schaatsers). Groepstarieven zijn mogelijk vanaf 15 personen.
Groepsreservaties dienen minstens 48 uur op voorhand gemaakt te zijn.

Acties en voordeelformules:

Acties en voordeelformules zijn nooit cummuleerbaar of verlengbaar na de vermeldde datum op de korting bon.
Als de klant met een korting bon (van eender welke vorm) betaald, waarvan de waarde groter is dan het totaal van de bestelling waarvoor de bon gebruikt wordt, is er geen enkele vorm van terugbetaling mogelijk van het verschil.

12 Beurtenkaarten:

12-beurtenkaarten hebben een geldigheidsdatum en deze moet gerespecteerd worden en zijn niet naam gebonden. Deze zijn geldig tijdens alle publieke schaatsbeurten met uitzondering van speciale avonden waar het tarief hoger ligt dan dat van publiek schaatsen tijdens normale beurten.
Er is geen mogelijkheid tot vervanging bij schade, verlies of diefstal van de kaart. Bij de 12-beurtenkaarten is nooit schaatshuur inbegrepen.

Jaarabonnementen:

Abonnementen zijn strikt persoonsgebonden.
Alle jaarabonnementen zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop.
Bij verlies, schade of diefstal is er wel mogelijkheid tot vervanging mits voorlegging van een identiteitsbewijs.

Reservaties:

Bestellingen worden enkel aanvaardt na het opgeven van de nodige identificatiegegevens, en zolang de voorraad strekt. De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de door hem/haar opgegeven identificatiegegevens (o.a. telefoonnummer, postadres, e-mailadres, BTW- of ondernemingsnummer). De klant wordt geacht het volledige verkoops- of reservatie proces te doorlopen op de website, alsook het (eventuele) betalingsproces.
De persoon namens wie de reservering wordt uitgevoerd zal als enige verantwoordelijke beschouwd worden voor deze reservering en de betaling ervan.

Herroepingsrecht:

Bij aankoop van toegangsbewijzen die dus een plaats reserveren voor een specifieke schaatsbeurt of ijshuur, beschikt de klant niet over een herroepingsrecht. Elke aankoop is enkel geldig op de door de klant gekozen datum en tijdstip. Inruilen of omwisselen naar een ander moment zijn niet mogelijk.

Privacy en Voorwaarden

Algemene gegevensbescherming (GDPR) privacyverklaring VZW ICE SKATING POSEIDON ASBL

Deze privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over de verzameling van uw gegevens, voornamelijk persoonsgegevens, door de VZW Ice Skating Poseidon. Wij hechten veel belang aan de privacy van onze klanten en trachten daarom te werken in overeenstemming met de Europese algemene gegevensbescherming verordening 2016/679 van 27 april 2016.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten en leveranciers (huidige, voormalige en toekomstige) van de VZW Ice Skating Poseidon, uitbater ijsbaan Poseidon.

Wie verzamelt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door de vereniging zonder winstoogmerk Ice Skating Poseidon, met zetel gelegen te Dapperenlaan 4, geregistreerd met ondernemingsnummer 0425422796.
– Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?
– Identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, …
– Contactgegevens zoals uw e-mailadres, …
– Betalingsgegevens

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enkel gebruikt om een reservatie mogelijk te maken, en om u te kunnen contacteren in verband met uw reservatie, of om uw factuur digitaal te kunnen bezorgen.
– Indien Ice Skating Poseidon uw gegevens dient te gebruiken voor een ander doel dan hierboven geschreven, zal Ice Skating Poseidon u hierover de nodige informatie bezorgen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om het vervullen van uw reservatie mogelijk te maken.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden op geen enkel moment en om geen enkele reden gebruikt voor externe doeleinden. Ze blijven exclusief eigendom van VZW Ice Skating Poseidon.

Waar worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden op volgende wijze opgeslagen:
– Inzake reservaties en communicatie: in de cloud van ONE DRIVE MICROSOFT
– Inzake boekhouding: door VZW ICE SKATING POSEIDON EN ABLde FAYS Renier
comptable fiscaliste IPCF : ablfiduciaire@gmail.com
– Inzake betalingsgegevens voor online betalingen : door Mollie.be : https://www.mollie.com/be/contact/

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beveiligd?

Ice Skating Poseidon neemt alle aanvaardbare technieken en organisatorische beveiligingsmaatregelen om het verlies of misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Er zijn evenwel extra maatregelen genomen zoals een gespecialiseerde firewall om al het dataverkeer te beveiligen tegen externe inbraken, geleverd en onderhouden door nuvoleo BV.

Wat zijn uw rechten?

Conform de AGV heeft u als klant/leverancier volgende rechten:
Recht op toegang: dit betekent dat u informatie kan opvragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dat u toegang krijgt tot deze gegevens en hiervan een kopie kan opvragen.
– Recht op correctie: dit betekent dat u het recht heeft uw persoonlijke gegevens te laten wissen.
– Recht op toestemming in te trekken: dit betekent dat u het recht heeft uw toestemming in te trekken.
– Recht op beperking van de verwerking: dit betekent dat u in sommige gevallen de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt kan laten inperken.
– Recht op overdraagbaarheid: dit betekent dat u het recht heeft om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.
Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen dient u een aanvraag te verzenden naar info@skate-poseidon.be. Gelieve hierbij een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatienummer te voegen. Het gebruik van deze rechten zal u kosteloos worden aangeboden.
Indien u klachten heeft kan u deze steeds richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32(0)2 274 48 00
Fax: +32(0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

Wanneer treedt deze privacyverklaring in werking?

Deze privacyverklaring werd gemaakt op 10 juni 2020.
Ice Skating Poseidon VZW behoudt het recht om deze privacyverklaring op elk ogenblik aan te passen, een geüpdatete versie zal in dergelijk geval ter beschikking gesteld worden aan de klanten/leveranciers van Ice Skating Poseidon VZW op de website van Ice Skating Poseidon.

1. Een ieder die de ijsbaan betreedt, moet entree betalen en in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Kaart. Deze kaart is ook nodig voor het huren van schaatsen. De directie heeft het recht om toegang te weigeren indien nodig. Ouders die niet schaatsen en hun kinderen begeleiden hebben vrije toegang.

2. De ijsbaan kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van ongelukken, diefstal, beschadiging van welke aard dan ook.

3. Het pand tijdelijk verlaten kan alleen met toestemming van de directie. Dit is nooit toegestaan met schaatsen aan.

4. Alleen door de directie toegelaten leraren mogen schaatslessen geven.

5. Om veiligheidsredenen raden wij aan handschoenen en een beschermende helm te dragen tijdens het skaten.

6. Het is ten strengste verboden:

  • om diepe glijbanen in het ijs te maken
  • om te roken (niet roken in de lokalen)
  • om te schaatsen
  • om in de tegenovergestelde richting te schaatsen
  • om met elk voorwerp op het ijs te spelen
  • om mensen op het ijs te laten vallen (jij bent de enige verantwoordelijke)
  • om met schoenen op het ijs te lopen

7. In geval van een ongeluk, bel een personeelslid voor hulp.

8. Wanneer het signaal wordt gegeven moet het ijsoppervlak worden opgeruimd om het ijs schoon te maken.

9. Om hygiënische en veiligheidsredenen zijn dieren niet toegestaan op het terrein.

10. Personen die zich niet houden aan de bovenstaande regels en/of instructies van het personeel, of zich niet gedragen volgens onze normen, worden verzocht te vertrekken en hebben geen recht op enige terugbetaling.