Algemene gegevensbescherming (GDPR) privacyverklaring VZW ICE SKATING POSEIDON ASBL

Deze privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over de verzameling van uw gegevens, voornamelijk persoonsgegevens, door de VZW Ice Skating Poseidon. Wij hechten veel belang aan de privacy van onze klanten en trachten daarom te werken in overeenstemming met de Europese algemene gegevensbescherming verordening 2016/679 van 27 april 2016.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten en leveranciers (huidige, voormalige en toekomstige) van de VZW Ice Skating Poseidon, uitbater ijsbaan Poseidon.

Wie verzamelt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door de vereniging zonder winstoogmerk Ice Skating Poseidon, met zetel gelegen te Dapperenlaan 4, geregistreerd met ondernemingsnummer 0425422796.

– Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

– Identificatiegegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, …

– Contactgegevens zoals uw e-mailadres, …

– Betalingsgegevens

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enkel gebruikt om een reservatie mogelijk te maken, en om u te kunnen contacteren in verband met uw reservatie, of om uw factuur digitaal te kunnen bezorgen.

– Indien Ice Skating Poseidon uw gegevens dient te gebruiken voor een ander doel dan hierboven geschreven, zal Ice Skating Poseidon u hierover de nodige informatie bezorgen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om het vervullen van uw reservatie mogelijk te maken.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden op geen enkel moment en om geen enkele reden gebruikt voor externe doeleinden. Ze blijven exclusief eigendom van VZW Ice Skating Poseidon

Waar worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Uw persoonlijke gegevens worden op volgende wijze opgeslagen:

– Inzake reservaties en communicati: in de cloud van ONE DRIVE MICROSOFT

– Inzake boekhouding: door VZW ICE SKATING POSEIDON EN ABLde FAYS Renier

comptable fiscaliste IPCF : ablfiduciaire@gmail.com

– Inzake betalingsgegevens voor online betalingen : door Mollie.be : https://www.mollie.com/be/contact/ 

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beveiligd?

Ice Skating Poseidon neemt alle aanvaardbare technieken en organisatorische beveiligingsmaatregelen om het verlies of misbruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Er zijn evenwel extra maatregelen genomen zoals een gespecialiseerde firewall om al het dataverkeer te beveiligen tegen externe inbraken, geleverd en onderhouden door KALAWAZOO.

Wat zijn uw rechten?

Conform de AGV heeft u als klant/leverancier volgende rechten:

– Recht op toegang: dit betekent dat u informatie kan opvragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dat u toegang krijgt tot deze gegevens en hiervan een kopie kan opvragen.

– Recht op correctie: dit betekent dat u het recht heeft uw persoonlijke gegevens te laten wissen.

– Recht op toestemming in te trekken: dit betekent dat u het recht heeft uw toestemming in te trekken.

– Recht op beperking van de verwerking: dit betekent dat u in sommige gevallen de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt kan laten inperken.

– Recht op overdraagbaarheid: dit betekent dat u het recht heeft om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen dient u een aanvraag te verzenden naar info@skate-poseidon.be . Gelieve hierbij een kopie van uw identiteitskaart of ander identificatienummer te voegen. Het gebruik van deze rechten zal u kosteloos worden aangeboden.

Indien u klachten heeft kan u deze steeds richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32(0)2 274 48 00

Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

URL: https://www.privacycommission.be

Wanneer treedt deze privacyverklaring in werking?

Deze privacyverklaring werd gemaakt op 10 juni 2020.

Ice Skating Poseidon VZW behoudt het recht om deze privacyverklaring op elk ogenblik aan te passen, een geüpdatete versie zal in dergelijk geval ter beschikking gesteld worden aan de klanten/leveranciers van Ice Skating Poseidon VZW op de website van Ice Skating Poseidon.